| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اعلام حمایت مراکز علمی ودانشگاه، موسسات وانجمن ها جهت همکاری وحمایت از همایش و برگزاری کارگاه های آموزشی وتخصصی، سخنرانی های علمی در این همایش

باتوجه به هماهنگی های به عمل آمده بین دبیرخانه دائمی همایش با دانشگاه ها وموسسات، پارک علم وفناوری وانجمن ها ضمن همکاری علمی وحمایت گسترده با این همایش عناوین کارگاه های آموزشی و اساتید خود را جهت شرکت در کمیته های علمی تخصصی، سخنرانی های علمی، کارگاه های آموزشی اعلام کرده اند که جزیات بیشتر این اخبار وکارگاه های آموزشی به زودی اعلام می گردد. همچنین از کلیه دانشگاه ها، موسسات پژوهشی، شهرداری ها، مراکز آموزش عالی، پارک های علم وفناوری، پژوهشگاه ها ، انجمن های علمی، نهاد های ملی وبین المللی، انجمن های غیر دولتی جهت هرچه با شکوه تر برگزار شدن این همایش دعوت به عمل می آید تا با حمایت های علمی ،آموزشی خود به غنای هرچه بیشتر این همایش بیفزایند، به امید ایرانی شاد وسربلند.

  باتوجه به هماهنگی های به عمل آمده بین دبیرخانه دائمی همایش با دانشگاه ها وموسسات، پارک علم وفناوری وانجمن ها ضمن همکاری علمی وحمایت گسترده با این همایش عناوین کارگاه های آموزشی و اساتید خود را جهت شرکت در کمیته های علمی تخصصی، سخنرانی های علمی، کارگاه های آموزشی اعلام کرده اند که جزیات بیشتر این اخبار وکارگاه های آموزشی به زودی اعلام می گردد. همچنین از کلیه دانشگاه ها، موسسات پژوهشی، شهرداری ها، مراکز آموزش عالی، پارک های علم وفناوری، پژوهشگاه ها ، انجمن های علمی، نهاد های ملی وبین المللی، انجمن های غیر دولتی  جهت هرچه با شکوه تر برگزار شدن این همایش دعوت به عمل می آید تا با حمایت های علمی ،آموزشی خود به غنای هرچه بیشتر این همایش بیفزایند، به امید ایرانی شاد وسربلند.برخی از مجوزات و تفاهم نامه ها


بازگشت1395/10/18
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !