صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات: 25اردیبهشت 1396
اعلام نتایج داوری: 5الی7 روز پس از ارسال اصل مقاله
هرمقاله برای 2داور ارسال میگردد
ارسال فایل پذیرش الکترونیکی:
3 روز پس از پذیرش مقالات توسط داوران ومشروط به انجام اصلاحات احتمالی داوران
زمان برگزاری: 4الی 5خرداد1396